2021 02 11 DEAL alleen in combinatie rekenkamerrapport DEAL NIET rechtenvrij te gebruiken ANP 19775075 1000

DEAL! is zijn Zwijndrechtse bijdrage waard

Persbericht Rekenkamer Zwijndrecht: “Van Lead tot Landing” over de toegevoegde waarde van DEAL! voor Zwijndrecht en betrokkenheid van de raad

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft onderzocht wat de effectiviteit van DEAL! voor de gemeente Zwijndrecht is, en op welke wijze de gemeenteraad daar sturing aan kan geven. De Rekenkamer vindt dat de jaarlijkse bijdrage van € 40.000 van de gemeente Zwijndrecht voor DEAL! in een goede verhouding staat tot de opbrengst. Bovendien draagt Zwijndrecht met de jaarlijkse bijdrage verder bij aan de regionale bekostiging van de regionale economie, de Groeiagenda.

DEAL! verzorgt de economische acquisitie en de promotie voor de zeven Drechtsteden. Dit gebeurt door nieuwe bedrijven aan te trekken en door de economische ontwikkeling met nieuwe initiatieven te ondersteunen in onze regio. DEAL! heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld. DEAL! had een ‘smal’ takenpakket van promotie en acquisitie. Maar DEAL is steeds meer een strategische partner voor de gemeenten geworden, voor de economische ontwikkeling van de regio.
De Rekenkamer vindt dat de betrokkenheid van de gemeenteraad bij DEAL! beperkt is. Als de ontwikkeling van DEAL! zich de komende jaren doorzet, is het de vraag of de huidige positionering als stichting ‘op afstand’ van de gemeenten nog wel het meest passend is.

De gemeenteraad zou zich dan minder druk moeten gaan maken over hoeveel landingen van bedrijven er zijn geweest (in Zwijndrecht en in de regio) en welke rol DEAL! daarbij heeft gespeeld. Zij zou zich dan meer moeten richten op de vraag welke bijdrage DEAL! kan leveren aan de voor de regio gewenste economische versterking, zoals die is beschreven in de regionale Groeiagenda.

Zwijndrecht heeft nog niet vastgesteld welke bijdrage zij wil leveren aan DEAL! voor 2021 en verder. De Rekenkamer doet een zestal concrete aanbevelingen die gericht zijn op hoe de gemeente Zwijndrecht, en in het bijzonder de gemeenteraad, beter sturing kan geven DEAL!

Toelichting: De rekenkamer Zwijndrecht heeft een eindrapport van het Rekenkameronderzoek “Van lead tot landing: Toegevoegde waarde van DEAL! voor Zwijndrecht en betrokkenheid van de raad” op 18 februari 2021 gepresenteerd aan de raad:

In de aanbiedingsbrief licht de Rekenkamer de kern van het onderzoek toe en trekt de rekenkamer de volgende conclusies en aanbevelingen. Zie ook de aanbiedingsbrief van de rekenkamerbrief van 8 februari 2021 en het eindrapport.

Conclusies
De Rekenkamer concludeert dat DEAL! een veel bredere bijdrage aan de regio, en daarbinnen ook aan de gemeente Zwijndrecht, levert dan ‘alleen’ de inzet op het vlak van promotie en acquisitie.

De jaarlijkse bijdrage van € 40.000 voor de basistaken van DEAL op het terrein van promotie en acquisitie staat in een goede verhouding tot de opbrengst in termen van naar de gemeente overgedragen leads en daaruit voortvloeiende vestigingen en uitbreidingen van al in de regio gevestigde bedrijven, zeker als daarin ook de overdrachten naar de andere Drechtsteden-gemeenten en de daaruit voortvloeiende ‘landingen’ bij worden betrokken.

Met de jaarlijkse bijdrage, en het aandeel van Zwijndrecht in de regionale bekostiging van de Groeiagenda en EDB, draagt Zwijndrecht verder bij aan de gewenste bredere (bestuurlijke en financiële) basis onder DEAL als een voor het regionale ecosysteem in brede zin belangrijk economisch instrument.

Het onderzoek levert ten aanzien van de betrokkenheid van de gemeenteraad bij DEAL! op dat deze, los van de momenten waarop over continuering van de bijdrage aan DEAL! moet worden besloten, beperkt is. Als zelfstandige stichting legt de directie van DEAL! primair verantwoording af aan de Raad van Toezicht, waarin geen vertegenwoordigers zitting heb- ben vanuit de Drechtsteden-gemeenten. DEAL! stemt verder over haar activiteiten af met een bestuurlijke werkgroep ‘Economie en Werken’, waarin ook de portefeuillehouder van de gemeente Zwijndrecht participeert, en met een regionale ambtelijke werkgroep met daarin de accountmanager van Zwijndrecht.

Bij het invullen van de aansturings- en verantwoordingsrelatie tussen DEAL! enerzijds en de gemeenten anderzijds, dient ook betrokken te worden dat DEAL! zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van een uitvoerende partij met een ‘smal’ takenpakket (promotie en acquisitie) naar een rol als strategisch partner op een breder terrein onder meer ook een rol als uitvoerder voor delen van de Groeiagenda en een rol als kennispartner en adviseur in brede zin voor de economische ontwikkeling van de regio. Als deze ontwikkeling de komende jaren doorzet, kan de vraag worden gesteld of de huidige positionering als stichting ‘op afstand’ van de gemeenten nog het meest passend is.

De informatiepositie van de gemeenteraad zou in dit perspectief verder kunnen ontwikkelen, waarbij het accent minder zou moeten liggen op de vraag hoeveel landingen van bedrijven er zijn geweest (in Zwijndrecht en elders in de regio) en welke rol DEAL! daarbij heeft gespeeld maar meer op de vraag welke bijdrage DEAL kan leveren aan de voor de regio gewenste economische versterking, zoals die is beschreven in de regionale Groeiagenda.

Aanbevelingen

De Rekenkamer geeft de gemeente Zwijndrecht zes aanbevelingen die gericht zijn op de effectiviteit van DEAL en met name de wijze waarop de gemeente Zwijndrecht, en in het bijzonder de gemeenteraad, invulling geeft aan de aansturing van DEAL!:
Betrek DEAL intensiever bij de vormgeving van het lokale en regionale economische beleid en benut de binnen de organisatie opgebouwde kennis van een goed ondernemingsklimaat en inzichten wat betreft verdere verbetering van het ‘product Drechtsteden’.

Ga als gemeenteraad in gesprek met de eigen portefeuillehouder over de inzet en resultaten van DEAL! en doe dit niet als continuering van de gemeentelijke agenda aan DEAL op de agenda staat, maar bij kaderstelling en controle met betrekking tot het economisch beleid van Zwijndrecht.

Nodig daarbij met enige regelmaat DEAL! uit om in gesprek te gaan met de gemeenteraad over relevante ontwikkelingen in relatie tot de inzet en prestaties van DEAL! en zoek hierbij zo mogelijk afstemming met de gemeenteraden van de overige Drechtsteden-gemeenten.

Zoek als gemeente afstemming met de andere Drechtsteden-gemeenten in de aansturing van en verantwoording door DEAL!.
Agendeer, de vraag of de huidige positionering op afstand van gemeenten als stichting nog wel het best passend is.
Verzoek het college om uiterlijk 1 september 2021, via de wethouder Economie, te komen tot een procesvoorstel om de relatie met en de mogelijkheden tot kaderstelling en controle door de gemeenteraad met betrekking tot DEAL door te ontwikkelen.

Beoordeling DEAL! is zijn Zwijndrechtse bijdrage waard.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.